Vedtekter

VEDTEKTER FOR CANENTES SUS BARBATUS

§1 Formål

Mannskoret Canentes Sus Barbatus skal til en hver tid fremme glede blant regionens innvånere.

Korets oppgave er, å innøve og fremføre alle korverk pålagt av dirigent. Koret bør dessuten opptre så ofte det er anledning. Korets overordnende mål skal være å synge for pave, forsvarsministeren og kongebarna, aller helst samtidig. Koret skal i tillegg ha en årlig fremføring hvor alle inntekter går uavkortet til en veldedig organisasjon.

Koret skal være medlem av Norges korforbund.

§2 Kunstnerisk ledelse

Kunstnerisk ledes koret av dirigenten. Dirigenten blir ansatt av Generalforsamlingen. Styret i koret utarbeider instruks for denne.

§3 Repertoar

Repertoaret fastsettes av dirigenten. Korets medlemmer skal rådføres. Ved uenighet skal medlemmene ha siste ord.

§4 Korprøver

Generalforsamlingen og styret fastsetter øvelsesdag, minimum en øvelse per uke. Alle plikter å møte til fastlagte korøvelser, samt ved annet tant og fjas i kortes regi.

§4(2)

Dirigenten skal, utifra eget travle skjema, fastsette dato for minst én seminarhelg i året. Helgen skal annonseres minst to måneder før den aktuelle dato, slik at korets medlemmer skal kunne planlegge og tilpasse seg denne helgen. Helgen skal brukes til tonalt avansement, læring av sanger og bekjentgjørelse mellom korets medlemmer. Sted for seminar avgjøres i samarbeid mellom alkymist og korets medlemmer. Korets medlemmer plikter å gjøre seminarhelg til en prioritert begivenhet.

§5 Medlemmer

Som medlemmer av koret kan det kun tas opp menn, som etter å ha prøvesunget, finnes skikket til det av korets dirigent. Dog kan særs trivelige kandidater innlemmes under den såkalte 2% regelen. Etter fylte 65 år må det prøvesynges hvert år.

Medlemmene plikter å rette seg etter de instrukser og reglementer som gjelder for koret. Finner styret at et medlem, ved dårlig fremmøte eller på annen måte hindrer korets virksomhet, kan det stryke vedkommende som medlem. Styrets avgjørelse kan ankes inn for Generalforsamlingen der saken avgjøres ved alminnelig flertall.

Dirigenten kan pålegge medlemmene en stemmeprøvekontroll, og resultatet av denne må respekteres. Kontrollen utføres av dirigenten, og eventuell annen faglig bistand.

Medlemmer kan, etter skriftlig søknad til styret, gis permisjon for inntil ett år av gangen i inntil to år. Etter lengre sammenhengende fravær blir man strøket som medlem og må eventuelt søke medlemskap på nytt. Æresmedlemskap kan gis etter nærmere vedtatt reglement.

§6 Styret

Koret ledes av et styre på 4 medlemmer: leder, nestleder, 1 styremedlem og økonomiansvarlig, Dersom korets medlemmer er færre enn 20 når generalforsamlingen holdes, kan antall styremedlemmer reduseres til tre. Dessuten er en vararepresentant knyttet til styret.

Generalforsamlingen velger de medlemmer av styret som er på valg. Leder og økonomiansvarlig velges spesielt. De andre styrevervene fordeles av styret selv i konstituerende møte. Nytt styre trer i funksjon umiddelbart etter generalforsamlingen.

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og to styremedlemmer er tilstede. Alle vedtak blir gjort med vanlig flertall. Er stemmetallet for og mot likt, er lederens stemme avgjørende. Korets dirigent kan innkalles til styrets møte.

§7 Styrets plikter

Styret leder korets arbeid i samsvar med vedtektene og disponerer korets midler til korets beste og etter vedtak fattet på generalforsamlingen. Styret setter opp forslag til vedtekter, reglementer og instrukser som er nødvendig for ledelsen av koret. Medlemmer kan også legge frem forslag til vedtektsendringer for koret. Styrets medlemmer kan på ingen måte forfølges personlig økonomisk og- eller juridisk for disposisjoner gjort i og av korets økonomiske midler.

Reglementene og vedtektene skal vedtas på generalforsamling før gyldighet. Lederen er korets representant i forhold utad, og er korets talsmann i offentlige sammenhenger. Likevel kan generalforsamlingen vedta å utnevne en pressetalsmann.

Han har den daglige ledelsen av koret, innkaller til styremøter, leder generalforsamlingen og har ansvar for at vedtak på generalforsamlingen og i styret settes ut i livet. Nestleder har lederens plikter i dennes fravær og er korets regissør. Økonomiansvarlig står for inn- og utbetalinger. På generalforsamlingen fremlegger han revidert regnskap og en oversikt over korets økonomiske status.

Styremedlemmet koordinerer servering i pausen.

§8 Faste utvalg

Canentes Sus Barbatus skal ha disse utvalg/komiteér:

  • Uniformsutvalg
  • Valgkomité
  • Festkomité
  • Kontroll og vedtekts forordningskomité.

Valgkomitéen består av fire medlemmer, en fra hver stemmegruppe, som velges på generalforsamlingen etter forslag fra styret. Funksjonstid er ett år. Den skal foreslå kandidater til de aktuelle utvalg og lede valget. Komitéen velger selv sin leder. Valgkomitéens innstilling gjøres kjent senest en uke før generalforsamlingen. Korets medlemmer oppmodes til å starte så mange ad-hoc utvalg som overhodet mulig.

§9 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er korets høyeste myndighet. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i løpet av korets vårsemester og bør settes i klar sammenheng med fest og basar arrangert av festkomiteen. Generalforsamlingen kalles inn med to ukers varsel på e-post til korets medlemmer.

Generalforsamlingen velger de styremedlemmene som er på valg samt de komiteer og utvalg som ifølge vedtektene skal velges. De nødvendige valg ledes av valgkomiteens leder. Korets medlemmer har stemmerett.

Generalforsamlingen behandler:

1. Godkjenning av møteinnkallelsen og dagsorden

2. Årsmelding

3. Revidert regnskap og budsjett, herunder fastsetting av kontingent

4. Innkomne forslag

5. De nødvendige valg, herunder valg av regnskapsfører og revisor (intern)

6. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende en uke på forhånd. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet, er forslaget forkastet. Styret kan, med en ukes varsel,

kalle inn til ekstraordinær generalforsamling når det finner det nødvendig, eller når minst 1/5 av medlemmene forlanger det.

§10 Valg

Alle valg foretas på generalforsamlingen. Lederen velges for ett år av gangen med særskilt valg. Er mer enn to medlemmer foreslått som leder og ingen oppnår minst halvparten av de avgitte stemmer, skal det foretas omvalg mellom de to som fikk flest stemmer i første avstemming. I tilfelle stemmelikhet, blir det avgjort ved loddtrekning.

Regnskapsfører og revisor velges for minst to år av gangen ved særskilt valg, styret fremmer forslag om internt regnskapsfører.

De øvrige styremedlemmer og vararepresentant velges for to år, ett styremedlem det året økonomiansvarlig står på valg og ett styremedlem samt vararepresentant det neste.

Blir en av de gjenstående styremedlemmer valgt til leder eller regnskapsfører, velges et nytt styremedlem i dennes sted for ett år.

Videre velges hvert år 4 medlemmer – en fra hver stemmegruppe – til valgkomité og festkomité. Disse 4 inngår sammen med styret for øvrig, i uniformskomitéen.

Dersom det foreligger forslag på flere kandidater enn det antall som skal velges, skal valget være skriftlig. Vanligvis kan ingen nekte å ta imot valg. Imidlertid kan medlemmer som har hatt tillitsverv, nekte å ta imot valg i like lang tid som de har hatt tillitsverv.

Medlemmer som ikke er tilstede på generalforsamlingen kan og bør velges inn til de minst attraktive verv (se § 7-4).

§11 Økonomi

Medlemmene betaler pr. kalenderår kontingent som fastsettes av Generalforsamlingen.

§12 Reglementer

I tillegg til disse vedtektene skal det utarbeides reglement for

  • Æresmedlemsskap
  • Opptaks reglement
  • Reglement for oppførsel i animert tilstand ved festlige anledninger

Finner styret det nødvendig eller ønskelig, kan det endre eller supplere ovennevnte reglementer fra en til neste generalforsamling, som da treffer endelig vedtak. Endringer skal gjøres kjent for medlemmene og er ikke gyldige før de er vedtatt.

§12.1 MAIESTATIS CANENTES – Hedersbevisninger

I forbindelse med etablering av tillegget skal det opprettes et fond som skal tas med i korets budsjett og avsettes ved begynnelsen av hvert regnskapsår. Denne posten skal være med i budsjettet så lenge bestemmelsen er med i vedtektene. Practicantus Canentes velges av generalforsamlingen. Denne personen skal velges på bakgrunn av fortrinnsvis lang koristisk erfaring og generelle sosiale egenskaper. Utfra disse egenskaper skal Practicantus Canentes foreslå hedersbevisninger/orden, som kan tildeles korister og andre som har gjort en ekstraordinær innstats for Canentes sus Barbatus og/eller det koristiske miljø.

Ordenen har tre grader; Ridderordenen, Kommandørordenen og Storkorset. Innehaver av storkorset innebærer livsvarig æresmedlemsskap. Ordenene henger meget høyt og utdeles av et eget ordenskapitel. Ordenskapitelet består av Storkansler, Seremonimester, Practicantus Canentes og nestformann i Canentes styre. Beslutninger tatt av Ordenskapitelet er endelige og kan ikke overprøves/omgjøres av andre instanser.

Practicantus Canentes representerer Canentes Generalforsamling og er uavhengig av styret forøvrig. Styret er ansvarlig for å kunngjøre når vervet er på valg. Den andre koristen er Nestformannen i Canentes styre. Han skal kanalisere Styrets evt. forslag til kandidater og sikre kommunikasjonen mellom Ridderskapet og Hovedstyret i Canentes.

Det presiseres at han plikter å følge ordenskapitelets reglement om taushetsplikt også overfor Styret. Dette innebærer at Nestformannen ikke skal informere Styret om hvilke kandidater som har vært oppe til vurdering, eller hvem som vil bli honorert.

Faste utgifter i forbindelse med tildeling av hedersbevisninger, dekkes i sin helhet over fondet opprettet i Ordenens navn. Fondet forvaltes og disponeres av Styret v/ Økonomiansvarlig. Styret er ansvarlige for at det hvert år overføres et minimumsbeløp til fondet, slik at tradisjonen rundt Maiestatis Canentes sikres.

12.2 – Opptaksreglement

Ved opptak av nye medlemmer trer opptaksrådet i kraft. Dette rådet består minimum av korets dirigent og kunstneriske leder. Ved behov kan rådet utvides. Ved opptak skal eventuelle kandidater, dersom de ikke blir tatt opp som medlem, varsles skriftlig om dette samt begrunnelsen for avgjørelsen.

12.3 – Reglement for oppførsel i animert tilstand ved festlige anledninger

Enhver korist i Canentes plikter å alltid oppføre seg som en Gentleman, uansett tilstand. Ved festlige anledninger skal koristen være antrukket i minimum sort dress med hvit skjorte og sorte blankpussede sko.

Ved ukontrollert og uønsket kraftige sure oppstøt skal dette så lang som mulig forsøkes styrt mot nærmeste veikant, kontrollert mot høyre. Dersom situasjonen krever det kan reglementet avvikes. Sure oppstøt bør under alle omstendigheter fortrinnsvis skje utendørs

Enhver korist har et felles ansvar for å sørge for at alle korister kommer hjem til rett tid, spesielt dersom klokkeslett er avtalt med respektive.

Brunt brennevin bør fortrinnsvis ikke inntas etter klokken 00.00, regelen kan avvikes dersom det er allmenn konsensus om dette.

§13 Endringer i vedtektene

Endringer av vedtektene krever minst 2/3 flertall på korets generalforsamling. Ved forslag til vedtektsendringer skal forslaget legges ved skriftlig i ordrett form, uten skrivefeil. Ved skrivefeil eller andre formelle feil, skal forslaget forkastes inntil riktig formulering foreligger. Det må i så tilfelle innkalles til ny ekstraordinær generalforsamling hvor forslaget skal stemmes over.

§14 Oppbevaring av vedtekter

Oppdaterte vedtekter skal til enhver tid ligge tilgjengelig på egnet plass på Internettet.

§ 15 Alumni – ”rustne tenorer”.

Koret skal til enhver tid ha et register over tidligere medlemmer i koret. Alumni forvaltes av alumnikomiteén. Hensikten er å holde oversikt over tidligere medlemmer, samt at disse kan inviteres ved spesielle anledninger når komitéen finner det hensiktsmessig. Alumni har betegnelsen ”rustne tenorer”.

§ 16 Oppløsning

Beslutning om oppløsning av koret kan fattes av Generalforsamlingen med minst tre fjerdedels flertall. Ved oppløsning av koret skal verdiene i koret ikke tilbakeføres til medlemmene i koret, men overføres til en annen organisasjon som Generalforsamlingen mener best kan ivaretaog videreføre korets formål. Ved fattet vedtak om oppløsning skal det sittende styret tre inn som avviklingsstyre og sørge for at korets virksomhet avvikles og at koret slettes fra enhetsregisteret. Avviklingsstyret skal senest innen 3 måneder etter oppløsningen er vedtatt avholde styremøte og føre protokoll for de disposisjoner somer gjort i forbindelse med avviklingen.

Sist oppdatert etter generalforsamling 21. april 2018

%d bloggere liker dette: